# زلزله_و_پس_لرزه_های_صبح_دوشنبه_منطقه_دیباج_در_شهرس