# این_پس_لرزه_در_اثر_فعالیت_گسل_آستانه_رخ_داده_است